Algemene verkoops-, leverings- & betalingsvoorwaarden

 1. Behalve bijzondere voorwaarden welke vermeld werden op de voorzijde van de factuur of de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing die hieronder zijn vermeld.
 2. De firma waarborgt de goederen en de werkuren gedurende 1 jaar.
 3. Klachten moeten binnen de 8 dagen na factuurdatum gemeld warden met een aangetekend schrijven.
 4. De waarborg op de geleverde goederen geldt enkel voor constructiefouten. In dit geval is de firma slechts gehouden tot het vervangen van de foutieve onderdelen. In geen geval kan een vergoeding geeist warden als gevolg van een niet oordeelkundig gebruik van het toestel.
 5. De leveringstermijnen welke enkel te goeder trouw warden opgegeven, gelden slechts als een aanwijzing en verbinden ons niet. De vertraging van de levering kan geen aanleiding geven tot koopverbreking en/of ontbinding noch tot het toekennen van een schadevergoeding.
 6. Alle facturen dienen betaald te warden voor de vervaldag zoals op de factuur aangegeven. Op elke factuur die niet betaald werd op de vervaldag, zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 100 €.
 7. Bij niet-betaling behouden we ons het recht voor om verdere levering, prestaties en diensten stop te zetten, alsook om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 8. Alle goederen blijven eigendom van de firma zolang de totale factuur niet werd betaald.
 9. Bij verbreking van de overeenkomst door de bouwheer is deze laatste een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20 % van de overeengekomen prijs met een minimum van 500 €. Wordt de overeenkomst geannuleerd door de firma, dan zal deze een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de koper.
 10. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding warden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan tengevolge van overmacht, staking, e.d.
 11. we behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.
 12. De rechtbank van Gent is uitsluitend bevoegd om de geschillen tussen de partijen te beslechten.